nyanomtené

nyanomtené
50 / fifty
Recording(s)
Sample Sentences
nyanomtené mëkwéy ngi dbë'an – I payed $50 for it
nyanomtené mëkwéy ngi dbë'mëwa – I payed h/s $50
I thé ėktthė gishkthëwêk mana nyannomtené tso ėpitthyak I mtêkmêk ė nazhgak I mbish - And then at the big waterfall somewhere around 50 feet that’s how far to the bottom where it flowed that water