nswé

nswé
3 / three
Recording(s)
Sample Sentences
nswé ngi wabmak ė pa na nibowat - I saw 3 of them just standing around
nswé ni ėtthikadégnen ton zhi ėthë wawyéyak – put 3 toys where it is round! (put 3 toys in the circle!)
nswé nëm'é gizhêk yawé o mbibis - that baby is 3 weeks old.
nswé gizhgëk gi ktthė mbashé o gon – for 3 days the snow was really blowing up