nyéw

nyéw
4 / four
Recording(s)
Sample Sentences
nyéw seksik zhi mbyéwdesgwënanêk – 4 deer came to seek us out
nyéw dbê'gnék ngi doki neshthé néyap ngi në mba – I woke up at 4 but I went back to sleep
nyéw ngi miwnan – I removed 4
nyéw mëkwéy ngi byé nenmak o nokmes – my grandma came & handed me $4