dgwaget

dgwaget
Fall season
Recording(s)
Sample Sentences
ė në dgwagëk nwi pa giwsé – I will go hunting in the fall
aptë dgwagêk – mid fall
shkwatth ėgi dgwagék – last fall
anwé shë ė në aptë dgwagêk mégwa shna skëbgyanon ni datbëgon – despite it getting to be mid fall, the leafs are still green