thibdëbé

thibdëbé
h/s sits down
Recording(s)
Sample Sentences
nomëk she nwi thibdëb - im gonna sit down for awhile
ngi thibdëb - i did sit down
nde thibdëb - i am sitting down
gwi thibdëb né - are you gonna sit down?
ggi thibdëb né - did you sit down?
gde thibdëb né - are you sitting down?