mtêk

mtêk
tree
Recording(s)
Sample Sentences
tkémakwshen o mtêk – the tree is lying across the road
ggi nodwa nė o mtêk ėgi gowashet – did you hear the tree when he blew over?
goniwé o mtêk – theres snow on the tree
wéwébashka o mtêk – the tree is swaying from the wind