gawsét

giwséwnene (male hunter) / giwséwnenikwé (female hunter)
hunter / one who hunts
Recording(s)
Sample Sentences
wénithë zhë mithbyéyêk o yawé ėgi pa ndo nsat o giwséwnėnė – what kind of meat bearing animal is that hunter trying to kill?
gawsét né gdaw – are you a hunter?
gda wikwtheton gawsét ėwi yawyen – you should try to be a hunter
giwséwnėnė ngi miwnashkëwamen zhi ndëkimnan - we chased a hunter off of our land
nétagiwsét – one who always hunts / good hunter