Potawatomi dining room terms

Summary: 
- Wisniwgëmëk – dining room - Wnagen - bowl - Dėsnagen - plate - Bdêkthigen - fork - Émkwan - spoon - Koman - knife - Dopwen - table - Pedyébwen - chair - Gzindonéwen - napkin - Siwtagen - salt - Waskêk - pepper - Wishkbëgen - sugar